گروه بندیگاه شما نیاز دارید تا از بین انبوهی از رکوردها به موارد خاصی دسترسی پیدا کنید. اما صرف جستجوی یک کلمه کلیدی کافی نیست.

در این بخش شما می توانید از قابلیت فیلتر چیتاک استفاده کنید.


بخش گروه بندی بر مبنای در نوار مدیریت برنامه های چیتاک برای جستجو و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود.
گروه بندی برمبنای  برای تحلیل داده‌ها به صورت گروه‌بندی شده استفاده می‌شود. با استفاده از این بخش، می‌توانید داده‌های خود را بر اساس یک یا چند پارامتر گروه‌بندی کنید و سپس با استفاده از توابع خلاصه‌سازی مختلف، اطلاعات را به صورت خلاصه نمایش دهد. 

به عنوان مثال، می‌توانید فاکتورهای فروش را بر اساس مشتریان، محصولات یا تاریخ گروه‌بندی کنید و اطلاعات خلاصه‌ای درباره فروش هر گروه را مشاهده کنید.