جستجودر این بخش به توضیح یکی از امکانات مدیریتی چیتاک می پردازیم که در برنامه های متفاوتی چون فروش، معاملات، پروژه و ... مشترک است.

ما به عنوان نمونه این نوار را در بخش فروش بررسی میکنیم.جهت دسترسی به رکوردها روش های متفاوتی وجود دارد که یکی از آن ها جستجوی رکورد در نوار جستجو است.

شما می توانید با تایپ واژه کلیدی مورد نظر به رکوردی که دنبالش هستید دسترسی پیدا کنید چراکه پس از تایپ کلمه مورد نظر تمام رکوردهایی که در عنوان یا اجزای تشکیل دهنده آن کلمه را داشتند به شما نمایش داده می شوند.