راهنما نمایش رکوردهاراهنما رکوردهای هر نرم افزار می توانند به اشکال متفاوتی که دریافت اطلاعات را آسان کند نمایش داده شود. انواع شیوه های نمایش نیز بصورت دکمه هایی در سمت چپ نوار بالایی برای انتخاب کاربر ارائه شده اند.


راهنما رکوردها از سمت راست به چپ شامل موارد زیر است :

نمایش رکوردها بصورت لیستی که ستون های تعیین شده بخشی از اطلاعات کلی را در هر ستون برای هر رکورد نمایش می دهد.

نمایش رکوردها در نرم افزار سی آر ام

انواع راهنما رکورد

راهنما رکوردها بصورت کانبان.

راهنمای دسته بندی رکوردها


راهنما رکوردها بر روی تقویم که نشان می دهد هر رکورد در چه ساعت و روزی ثبت شده است و با انتخاب تاریخ مورد نظر می توانیم به رکورد های آن روز دسترسی پیدا کنیم.

شما همچنین می توانید با انتخاب هرروز یا ساعت یک رکورد برای آن ایجاد نمایید.

راهنما رکوردها


نمایش رکورد ها بصورت پیوت که در آن مجموعه و جمع بندی از اطلاعات در یک جدول و بر اساس معیارهای خاصی که قابلیت انتخاب آن معیار برای کاربر نیز مهیا شده است.

راهنمای نرم افزار چیتاک

که این معیارها می توانند بر اساس الگوهای متفاوتی تنظیم شوند.

راهنمای استفاده از برنامه چیتاک


نمایش داده های رکورد ها با نمودار در حالیکه با گزینه های ارائه شده در سمت راست نوار بالا هم معیار و مبنای ساخت نمودار ها و هم نوع نمودارها قابل تعیین توسط کاربر است.

راهنما استفاده از سی آر ام

نمایش فعالیت های تعیین شده برای هر رکورد (هر رکوردی که یک فعالیت برای آن تعیین شده باشد) بصورت جدول و ارائه قابلیت تنظیم فعالیت برای کوردهای دیگر از طریق گزینه « + تنظیم فعالیت »

راهنما استفاده از crm