حساب های بانکیبخشی از اطلاعات قابل ثبت برای هر مخاطب مربوط به حساب های بانکی می شود.

شما از طریق بخش حساب های بانکی می توانید به مجموعه بانک ها و حساب های تعریف شده تا کنون با ثبت مخاطبان، بصورت یکجا دسترسی داشته باشید.

در صورت لزوم با انتخاب گزینه ایجاد، می توانید رکورد جدیدی را ایجاد کنید یا با کلیک بر روی بانک یا حساب مورد نظر اقدام به ویرایش آن نمایید.