ایجاد حساب های بانکیبخشی از اطلاعات قابل ثبت برای هر مخاطب مربوط به ایجاد حساب های بانکی می شود.

شما از طریق بخش ایجاد حساب های بانکی می توانید به مجموعه بانک ها و حساب های تعریف شده تا کنون با ثبت مخاطبان، بصورت یکجا دسترسی داشته باشید.


ایجاد حساب بانکی در نرم افزار crmایجاد حساب بانکی در نرم افزار سی آر ام

ایجاد حساب بانکی جدید

در صورت لزوم با انتخاب گزینه ایجاد، می توانید رکورد جدیدی را ایجاد کنید یا با کلیک بر روی بانک یا حساب مورد نظر اقدام به ویرایش آن نمایید.