تنظیم فعالیتگاه باید فعالیت‌هایی برای رکورد خاصی برنامه‌ریزی کرد.

این فعالیت‌ها میتواند شامل جلسه، اعلان تماس با یک مشتری، یادآور برای دنبال کنندگان خاصی یا … باشد.

ابتدا گزینه تنظیم فعالیت را انتخاب می کنید.


سپس پنجره جدیدی به شکل زیر باز می شود.


با انتخاب این گزینه شما امکان تعیین یک فعالیت برای کاربران خاصی در تاریخ مشخصی را دارید.