تنظیم فعالیتگاه باید فعالیت‌ هایی برای پرونده ای خاصی برنامه‌ریزی کرد.

این فعالیت‌ ها میتواند شامل جلسه، اعلان تماس با یک مشتری، یادآور برای دنبال کنندگان خاصی یا … باشد.

ابتدا در هریک از پرونده ها گزینه تنظیم فعالیت را انتخاب می کنید.

ایجاد فعالیت در نرم افزار crm

سپس پنجره جدیدی به شکل زیر باز می شود.

تعریف فعالیت در نرم افزار سی آر ام

تعریف فعالیت 

با انتخاب این گزینه شما امکان تعیین یک فعالیت برای پرونده خاصی در تاریخ مشخصی را دارید.