کانال چت آنلاین: چت سایت چیتاک

آمار و ارقام

صورت شاد

60.9 %

ظاهر خنثی

39.1 %

چهره غمگین

0.0 %

در 23 بازخورد آخر

چت سایت چیتاک / 271 چت سایت چیتاک / 243 چت سایت چیتاک / 239 چت سایت چیتاک / 228 چت سایت چیتاک / 211
چت سایت چیتاک / 209 چت سایت چیتاک / 195 چت سایت چیتاک / 185 چت سایت چیتاک / 193 چت سایت چیتاک / 191
چت سایت چیتاک / 186 چت سایت چیتاک / 184 چت سایت چیتاک / 174 چت سایت چیتاک / 166 چت سایت چیتاک / 160
چت سایت چیتاک / 155 چت سایت چیتاک / 150 چت سایت چیتاک / 147 چت سایت چیتاک / 112 چت سایت چیتاک / 73
چت سایت چیتاک / 62 چت سایت چیتاک / 49 چت سایت چیتاک / 45

تیم

علی هوشمند
علی هوشمند
عالی 81.8%
تایید 18.2%
بد 0.0%
محمد یزدان پناه
محمد یزدان پناه
عالی 41.7%
تایید 58.3%
بد 0.0%