کانال چت آنلاین چت سایت چیتاک

آمار و ارقام

صورت شاد

60.0 %

ظاهر خنثی

40.0 %

چهره غمگین

0.0 %

در 10 بازخورد آخر

چت سایت چیتاک / 166 چت سایت چیتاک / 160 چت سایت چیتاک / 155 چت سایت چیتاک / 150 چت سایت چیتاک / 147
چت سایت چیتاک / 112 چت سایت چیتاک / 73 چت سایت چیتاک / 62 چت سایت چیتاک / 49 چت سایت چیتاک / 45

تیم

علی هوشمند
علی هوشمند
عالی 80.0%
تایید 20.0%
بد 0.0%
محمد یزدان پناه
محمد یزدان پناه
عالی 40.0%
تایید 60.0%
بد 0.0%