دسته بندی ها
اشتراک 1 ساله - برنزی (5 کاربره)
49,000,000 ریال 49,000,000 ریال 49000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - نقره ای (5 کاربره)
89,000,000 ریال 89,000,000 ریال 89000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - طلایی (5 کاربره)
219,000,000 ریال 219,000,000 ریال 219000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - الماس (5 کاربره)
399,000,000 ریال 399,000,000 ریال 399000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - مرکز تماس (VoIP) ابری
49,000,000 ریال 49,000,000 ریال 49000000.0 IRR