دسته بندی ها
اشتراک 1 ساله - برنزی (5 کاربره)
49,000,000 ریال 49,000,000 ریال 49000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - نقره ای (5 کاربره)
89,000,000 ریال 89,000,000 ریال 89000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - طلایی (5 کاربره)
219,000,000 ریال 219,000,000 ریال 219000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - الماس (5 کاربره)
399,000,000 ریال 399,000,000 ریال 399000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - مرکز تماس (VoIP) ابری
49,000,000 ریال 49,000,000 ریال 49000000.0 IRR
اصول مدیریت تجربه مشتری (CEM)
1,240,000 ریال 1,240,000 ریال 1240000.0 IRR
مدیریت ارتباط با مشتریان
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR
راهنمای مدیریت ارتباط با مشتری
970,000 ریال 970,000 ریال 970000.0 IRR
مشتری‌ مداری تمرکز بر مشتریان
100,000 ریال 100,000 ریال 100000.0 IRR