دسته بندی ها
اشتراک 1 ساله - برنزی (5 کاربره)
39,000,000 ریال 39,000,000 ریال 39000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - نقره ای (5 کاربره)
79,000,000 ریال 79,000,000 ریال 79000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - طلایی (5 کاربره)
189,000,000 ریال 189,000,000 ریال 189000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - الماس (5 کاربره)
359,000,000 ریال 359,000,000 ریال 359000000.0 IRR
اصول مدیریت تجربه مشتری (CEM)
1,240,000 ریال 1,240,000 ریال 1240000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - مرکز تماس (VoIP) ابری
49,000,000 ریال 49,000,000 ریال 49000000.0 IRR